REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AirSus

I.  Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym AirSus  oraz prawa i obowiązki.

2. Sklep internetowy AirSus dostępny jest pod adresem www.airsus.com.pl. Prowadzony przez Eulalia Zdanowicz AirSus z siedzibą ,we Wrocławiu ulica Żiżki 5. Nip: 8981506707 e-mail airsus@w.pl

3. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej: www.airsus.com.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Przedmiotem działalności AirSus Eulalia Zdanowicz jest sprzedaż detaliczna i hurtowa części i akcesoriów samochodowych .

II. Sklep internetowy AirSus umożliwia:

1. pozyskiwanie informacji o produktach dostępnych w sklepie AirSus;

2. składanie ofert zakupu przez osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym www.airsus.compl

3. Osoba dokonująca zakupu w sklepie AirSus zobowiązana jest do  akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

III. Odpowiedzialność

1. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy, w funkcjonowaniu stron sklepowej AirSus,  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich .

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail , przez administratorów serwerów pocztowych , przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby robiącej zakup w sklepie AirSus, w tym przez filtry antyspamowe.

4. W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Konsumenta rozumie się Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 IV. Zamówienia

1. Zakupów w AirSus  mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

3. Zamówienia w sklepie  Airsus można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej .

4. Procedura składania Zamówienia,, każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia.

5. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

6. Po zawarciu umowy Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

V. Ceny

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika, oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.

2. Zasady ustalenia kosztów dostawy mogą różnić się w wypadku dużej wagi, wyboru przewoźnika  lub dostarczania Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. Zapłata

Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 48 1050 1575 1000 0092 5328 8758

2. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;

3. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego produktów  wcześniejszym uzgodnieniu

 

VII. Dostawa

1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty przelew, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.

2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, za pobraniem  realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

3. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub - w przypadku odbioru osobistego .

 

VIII. Prawo odstąpienia

1. Konsument ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany  adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności  w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

4. Przedmioty zwracane nie mogą nosić śladów montażu i łączenia z innymi przedmiotami

5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Dokument zwrotu

https://docs.google.com/document/d/1RqEaG6nDLJYkperT8QytjlYAg8UR5IGwZVyAwsxWJDQ/edit?usp=sharing

 VIII. Ochrona danych osobowych; polityka prywatności

Ochronę danych reguluje RODO

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy

od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest AIrSus Eulalia Zdanowicz z siedzibą we Wrocławiu

przy ul. Żiżki 5/2  Nasze dane kontaktowe: airsus@wp.pl tel. 662003170

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

• przeniesienie danych,

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

5.Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

6.Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: airsus@wp.pl

7.KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

• innym administratorom, np. zleceniodawcom organizowanych przez nas kampanii mediowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH;

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: airsus@wp.pl

 

IX Reklamacja

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem airsus@wp.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: *. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, login allegro *. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, *. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, *. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Jesteśmy doświadczoną firmą na rynku, działamy w branży motoryzacyjnej od 1989 roku.

 Zajmujemy się sprzedażą części, nowych oraz podzespołów do regeneracji układów zwieszeń pneumatycznych airmatic w pojazdach osobowych.